คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ มหาวงค์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต ภาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร อาจวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมาณพ มหาวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ พิมพ์อ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตติยา นาคแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ