พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีทักษะกระบวนการคิดและมีจิตอาสา
3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดให้โทษและโรคเอดส์
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้หลากหลายพอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน