วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม
สร้างสรรค์กระบวนการคิด มีจิตอาสา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่สากล