ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 สภาตำบลหนองสูงใต้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยทั่วไปได้ร่วมประชุมกัน และมีมติให้สภาตำบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ดำเนินงานขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำตำบล จึงได้ดำเนินการขอความร่วมมือกับโรงเรียนพลังราษฏร์-
พิทยาสรรค์ ซึ่งมีนายพิชิต จันปุ่ม เป็นผู้บริหาร ให้เป็นผู้ประสานการดำเนินงานจัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ นายสุรจิต บุรัตน์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน  และทางกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนพลังราษฏร์-พิทยาสรรค์ ดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนได้ในวันที่ 24 มีนาคม 2533 และทางสภาตำบลจัดหาที่ดินได้ 1 แปลงซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์
และของชาวบ้านใกล้เคียงประมาณ 35 ไร่   2  งาน เพื่อให้เป็นพื้นที่ของโรงเรียนพร้อมทั้งจัดตั้งอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง 5 ห้อง และได้รับอนุเคราะห์จากกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาได้จัดบุคลากรมาช่วยในการสอน
 ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีอักษรว่า นว.ว. โรงเรียน-หนองแวงวิทยาคมเปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 6 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน มี นายทศพล   อาจหาญ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผึ่งแดดมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2534